w_4806

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีของชาติ (Project Citizen) และการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_4839 w_4837

w_4828 w_4818

w_4807 w_4809

w_4862 w_4841