w_7199

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและความโปร่งใส 2566 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีคุณธรรมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

w_7204 w_7228

w03 w_01

w_7497 w_7527