DSC_5643

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวทิพย์วรรณ ประดับลาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

DSC_5645 DSC_5647

DSC_5642 32

33   34

35 36