s__2859011_p37812

          วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

s__2859013_p43580 s__2859015_p86083

s__2859017_p13083 s__2859018_p50675

s__2859019_p98154 s__2859021_p97271

s__18120710_p98348 s__18120709_p44645