วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ...

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร นายสัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42/2565 ประจำวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมให้ความเห็นชอบการขอจ้างอัตราจ้างของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายกิติกร  ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ...

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหนังสือ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน...

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ...

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2