วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรี สโมสร นายอำเภอน้ำปาด...

          วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการเทศกาลเข้าพรรษาพาครูเข้าวัด กิจกรรมทำบุญระหว่างเข้าพรรษาในวันพระ เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...

          วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธี งานเกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้เกษียณอายุราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...

           วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2          

          วันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC CONTENT CENTER) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...

            วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธี การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน...