วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงาน มีลูกเสือและเนตรนารี...

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีครูวิชาการในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567...

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามที่จัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 (รอบ 9 เดือน) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์,...

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้สำหรับ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสยาม อินโนเวชั่นมีเดีย...