12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน...

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน กำหนดเครื่องมือในการออกติดตามที่สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น และรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ...

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคลากรสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cyber) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์...

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  กำชับเรื่องนโยบายเร่งด่วน สพฐ....

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่และการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศ กำกับ ติดตาม...

22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานทำบุญศูนย์กู้ภัยน้ำปาด และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ ศูนย์กู้ภัยน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในงานครั้งนี้