วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 นางกรรณิการ บุญสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหนองแห้ว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567...

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายเดชา ลุนาวงค์, นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม รับฟังสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานและให้คำแนะนำให้กับ นายภาณุวัฒน์ แก้วพุฒ, นายตะวันไท ล้นลุย และนายกิติพัฒน์ คำภู่ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต...

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายเดชา ลุนาวงค์, นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และนางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายวิษณุกร อมฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567...

วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร...