วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำปาด ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำปาด ชั้น 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้    

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม      

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน      

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม