วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ณ บ้านเรียนไออุ่น ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2565/66 ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 7/2566 ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2      

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2