วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบการดำเนินการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน...

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และนายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ และนางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล...

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยแจ้งนโยบาย สพฐ., นโยบายสำนักงานเขตฯ, แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อราชการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ และติดตามงานแต่ละกลุ่มงาน    

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน และนายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากั้งวิทยา และนางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ...

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันส่งท้ายปีเก่า และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, บุคลากรในสำนักงาน...

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมเหสักข์ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...