วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                              

            วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ...

            วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนร่วมจิตผาเลือด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์                ...

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ คณะครู  นักเรียน ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน                                ...

            วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2566 ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                                                    ...

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณการจัดการแข่งขันกรีฑา - กีฬาต้านยาเสพติด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2        ...