วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และลงพื้นที่ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาล วันวาเลนไทน์ในพื้นที่รับผิดชอบ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 19.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ และวางพวงหรีดไว้อาลัย แด่นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม ครู และบุคลากรในสังกัด...

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567  นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, นายอำนวย สีนาค, นายเดชา  ลุนาวงค์, นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ณ สนามสอบโรงเรียนต่างๆ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.30 น.  นางกรรณิกา บุลสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2566 (ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1)  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2     

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting...