วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายเดชา ลุนาวงค์, นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข "...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเรียนรวมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับประเภทความพิการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมินผลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย สีนาค, นายเดชา ลุนาวงค์, นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อมอบหมายภารกิจตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ให้กับโรงเรียนคุณภาพไปดำเนินการ ครั้งที่ 1 /2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,ผู้อำนวยการกลุ่ม,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด KICK OFF โครงการ "สุขาดี มีความสุข" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมกันกับ สพท. 245 แห่ง ทั่วประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข " โดยตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำนักเรียนในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด สะดวก สบาย...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายเดชา ลุนาวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น...