วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  งานเกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม...

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  รับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอโนทัย ไทยวรรณศรี  ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายธวัช กงเติม...

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันประกวดการเล่านิทาน โดยการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Function:EF) สำหรับปฐมวัย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมีการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองให้เด็กปฐมวัย (Executive Function : EF)...

วันที่ 14 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม  เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 35/2566 ประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2      

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...