วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายธนพงศ์ เมธรากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมอบรม “โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  หมอบหมายให้ นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษากับกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด  นำโดยนางไขศรี  พุดแพง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด  โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น,โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง,โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ  และโรงเรียนบ้านห้วยคอม  อำเภอน้ำปาด ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม  2566  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์...

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นยางนาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...