วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ...

  วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้ง...

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.45 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระประธานหน้าอาคารสำนักงานฯ และสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเวลา 12.00 น....

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สาดฉ่ำ ให้หนำใจ สงกรานต์ไทย ของแทร่” เพื่อร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดมายาวนานให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายศิริวัฒน์...

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...