วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรวม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อคัดเลือกสื่อเสนอไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ในการเรียนรวม ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นายนพฤทธิ์...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมมอบทุนการศึกษากับกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด  นำโดยนางไขศรี  พุดแพง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด  มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม,โรงเรียนบ้านปากปาด,โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กและโรงเรียนบ้านม่วง    

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นายนพฤทธิ์...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียนบ้านห้วยคอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี...