ภารกิจที่ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นายกิตตกร ศิรินิกร นายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนายอำนวย สีนาค ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ให้ตรงตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...

          วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน...

          วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้...

          วันที่19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม...

          วันที่19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 7/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน...

          ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย สีนาค รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 ไปร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหลักสูตร เรียบเรียงสาระสำคัญของการอบรมให้มีองค์ความรู้เชิงลึกมากยิ่งขึ้น...