15_11_65__0_p32825

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม บุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

15_11_65__2_p20571 15_11_65__3_p99591

15_11_65__4_p96026 15_11_65__8_p45589

15_11_65__5_p28398 15_11_65__6_p81020

15_11_65__7_p48203 15_11_65__9_p70849

15_11_65__10_p97758 15_11_65__16_p23619

15_11_65__13_p99941 15_11_65__17_p96660