1_p82485

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ประจำปี พ.ศ.2565  (โรงเรียนบ้านห้วยต้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์) ซึ่งประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p60957 3_p26848

4_p28082 img_9228_p98564

img_9232_p84451 img_9241_p45620

img_9265_p46782 img_9243_p68875