321089397_920394988868583_2853771439443644741_n_p76457

ภารกิจที่ 3
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นายกิตตกร ศิรินิกร นายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนายอำนวย สีนาค ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
📍 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
2. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ให้ตรงตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
💟 สิ่งที่น่าชื่นชม
ผู้บริหารการศึกษาของ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งการตั้งเป้าหมายในการลงพื้นที่โรงเรียนให้ครบ 100% ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน