1266516

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2565/66 ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ 3 โรงเรียนภาคี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสูน และโรงเรียนบ้านห้วยคอม ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ โรงเรียนละ  20,000 บาท และโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการ CCF Smart Innovation การสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 20,000 บาท โดยมี นายอุดม บุญพันธ์  ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และมอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้นลอย โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์

2266518 3266515

4266513 5312370

7312373 6312372