line_album__363_p44168

ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร นายสัญญา กุลสุวรรณ์ และนายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 และ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน/  การดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และของสำนักงานเขตฯ ตลอดทั้งร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ปัญหา/ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

LINE_ALBUM__271 LINE_ALBUM__137

LINE_ALBUM__323 LINE_ALBUM__342

LINE_ALBUM__66_230519_53 LINE_ALBUM__66_230519_33

LINE_ALBUM__128 LINE_ALBUM__147

LINE_ALBUM__92 LINE_ALBUM__35

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uttaradit2.go&set=a.1413723089451091