95977

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่และการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศ กำกับ ติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือครูในการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้ครูมีความพร้อม สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเป้าหมายครูที่รับผิดชอบงานวิชาการระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

345466641_1361958711038991_4975027108298663788_n 346623151_771197191049350_7927635651201001845_n

346637630_5608774649223166_6247673267871818701_n 346778285_564037789169412_4544235706560088832_n_p15610

346445712_768678854921142_5847435909743150495_n 346632034_603654678161458_5212464411904529615_n