w_4114

วันที่ 9 กันยายน 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานสนามสอบ พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
w_4070 w_4089
w_4128 w_4132
w_4159 w_4169
w_4170 w_4171
w_4179 w_4239