w_4691

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันประกวดการเล่านิทาน โดยการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Function:EF) สำหรับปฐมวัย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมีการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองให้เด็กปฐมวัย (Executive Function : EF) ในการสร้างความตระหนักตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

w_4692 w_4715

w_4719 w_4724

w_4734 w_4738

w_4741 w_4747

w_4748 w_4749