w_4893

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  รับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอโนทัย ไทยวรรณศรี  ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายธวัช กงเติม ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ,  นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และนางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

w_4889 w_4900

w_4911 w_4909

w_4958 w_4960

w_4956 w_4943

w_4931 w_4919

w_4916 w_4947