w_5898

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2566  ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

w_5885 w_5933

w_5938 w_5943

w_5948 w_5953

w_5955 w_5983

w_5987 w_5990

w_5991 w_5996

w_6003 w_6007

w_6011