w__13_66_231113_1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พร้อมทั้งขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์ นโยบาย จุดเน้น นำสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

w___231114_09 w___231114_25

w__231114_54 w___231114_10

w_6__231114_69 w_13_66_231113_235

w_13_66_231113_236 w_13_66_231114_447

w_13_66_231114_522 w__12

w__13_66_231113_108 w__13_66_231113_160

w__13_66_231113_164 w__13_66_231113_86w__231114_78 w___13_66_231113_186

w___231114_79 w___231114_81