w_dsds

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ต้อนรับนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอน้ำปาด เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายวัลลภ หรั่งเพชร นายอำเภอน้ำปาด พร้อม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, ผู้บริหารสถานศึกษา,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอน้ำปาด, ให้การต้อนรับ

w_907044_0 w_907055_0

w_907064_0 w_907065_0

w_907067_0 w_907079_0