w_0040

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระ เธียรกิตติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหัวดอย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นายธนพงศ์ เมธรากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี,นางสาวสุมณฑกาญจน์ กิติวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_0047 w_0051

w_0042 w_0048

w_0049 w_544224