IMG_6506

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาวางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดสรรงบประมาณต่างๆ โดยใช้ระบบ DMC / OBEC ASSET / G CODE กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานข้อมูล โดยมี นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

IMG_6497 IMG_6504

IMG_6509 IMG_6514


IMG_6521