วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์...

             วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...

           วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต...

             วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ...

            วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารดอยจำปี โรงเรียนบ้านปากปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์                                            

             วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นางสาวละออ วันจิ๋ว นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...