วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2564 และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และแสดงความยินดีกับ นายมงคล รุณธาตุ ในโอกาสที่ได้มา ดำรงตำแหน่ง...

          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ เยี่ยมคารวะ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก เนื่องในวาระที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และตำแหน่ง...

           วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 มีโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมิน จำนวน 21 โรงเรียน...

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ เยี่ยมคารวะ นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอฟากท่า เนื่องในวาระที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และตำแหน่ง...

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.  นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 เป็นประธาน การประชุมกลุ่มอำนวยการเพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม พร้อมด้วย นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรภายในกลุ่ม  ในการนี้ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละคนพร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน ...

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น.  นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการจัดอบรมทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วย นายอุทัย  ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรแต่ละกลุ่มที่เข้ารับการอบรม...