ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
                ประกาศ
                ร่างขอบเขตงาน
                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ