ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
              ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
              ประกาศ
              ราคากลาง ปร 6 5 4
              ร่างขอบเขต Tor 105 29