ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลึก  เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                          ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
                          ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา