ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
              ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
              ร่างขอบเขตของงาน(TOR)
              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ