titleita15-65

รายงานผลการบริหารและพฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินกลุ่มบริหารงานบุคคล  (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562