ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ผู้วิจัย ละออ วันจิ๋ว