ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยพลังความร่วมมือของครูและบุคลากร โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ด้วยรูปแบบ POWER Model // ผู้ประเมิน ฌานชินะ ฌาณวุฒิ