ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563//ชื่อผู้เขียน : นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล