ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 FACTOR ANALYSIS OF BEHAVIOR OF PROFESSIONAL TEACHER IN 21ST CENTURY // ผู้เสนอผลงาน นางสาวพิมพ์ลดา สินธุนาวา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1