ชื่อผลงาน : เรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 // ผู้จัดทำผลงาน นายธีรพล   ใสบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี สำนักงานเขตพื้นที่ตรัง เขต 2