ชื่อผลงาน : "การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)" // ผู้จัดทำผลงาน นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2