ชื่อผลงาน : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (สายงานการสอน) // ผู้จัดทำผลงาน นางสาวศศิวิมล นาคปิ่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2