1_p88163

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p93578 img_8427_p21872

3_p99811 s__3850287_p34782

4_p27990 5_p47237

6_p79464 7_p92280

8_p88719 9_p53702