320328163_565363388766169_4729598142024419420_n_p25511

          ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย สีนาค รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 ไปร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหลักสูตร เรียบเรียงสาระสำคัญของการอบรมให้มีองค์ความรู้เชิงลึกมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมกระบวนการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนใช้เป็นคู่มือสำหรับการขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนำในรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม วิทยากรแกนนำจะนำหลักสูตรที่ได้รับ ไปขับเคลื่อนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อต่อยอดกิจกรรมและเป็นต้นแบบการพัฒนาวิทยากรแกนนำรุ่นต่อไป การอบรมครังนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เป็นวิทยากร ,มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน นำทีมโดย ดร.ธัญญานันท์ แก้วเกิด ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.)

320044873_1577876702669300_227532058302987328_n_p76260 320059145_1237714250423703_1597794469399905775_n_p67897

320198253_717987406558429_8355368780718145481_n_p64966 320234923_1305972563527405_6703322936110083216_n_p33798

320253443_3416315651933340_8207736871128229298_n_p58968 320459601_491196619782400_4547648417284908678_n_p32822