1_p48806

          วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ และเทคนิควิธีสอน ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

3_p37367 2_p13239

4_p45195 5_p19425

6_p16746 7_p76522

s__387113016_p19792 s__387113029_p51655