IMG_6301

            วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมระดับพื้นสนามและเทพื้น ลาน คสล. โดยมี นายกิติกร  ศิรินิกร นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            IMG_62800 IMG_6302

            IMG_6299 IMG_6285

            IMG_6290 IMG_6277

            IMG_6296 IMG_6306

            IMG_6274 IMG_6282