141

            วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์และทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซำบ้อ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และทุนการศึกษาจาก นายแพทย์พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมอบทุนให้นักเรียนทุกคน จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ในการนี้ ได้มอบเสื้อกันหนาว ยารักษาโรค ตู้เย็น เครื่องทำน้ำเย็น เตาไฟฟ้า เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์การเกษตร ผ้าห่ม กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน แก้วน้ำ และเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนบ้านชำบ้อ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบครุภัณฑ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านซำบ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            231 4

            11 6

            12 2

            16 27