S__266633223

            วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนางพรจิรา  ใจชั้นกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในการประชุม

            S__266698757 S__266633226

            S__266633222 S__266633224