347285167_771023814463617_4595570212381174449_n_p74451

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน กำหนดเครื่องมือในการออกติดตามที่สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น และรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2IMG_9741 4IMG_9745

3IMG_9743 line_album______230515_18_p44798