1IMG_9793

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  กำชับเรื่องนโยบายเร่งด่วน สพฐ. นโยบายสำนักงานเขตฯ แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และข้อราชการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2IMG_9769 3IMG_9761

5IMG_9778 6IMG_9801

778899 889933