3IMG_9819

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ - มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

1IMG_9803 2IMG_9808

3IMG_981999 4IMG_9821

5IMG_9822 89786